Wanneer een debiteur zijn factuur betaalt, betaalt hij die dan op de rekening van de belegger of op de rekening van Edebex?

Alle betalingen verlopen via derdenrekeningen van Edebex die onder controle van de Nationale Bank
van België staan. Edebex kan op deze rekeningen betalingen ontvangen op voorwaarde dat de
ontvangen sommen onmiddellijk worden doorgestort naar de uiteindelijke begunstigden.

Dat impliceert dat deze rekeningen bij een eventueel faillissement van Edebex buiten het
faillissement zouden blijven en dat het beschikbare geld dus integraal toekomt aan de begunstigden.

Edebex is een betalingsinstelling naar Belgisch recht met een Europees paspoort voor activiteiten in
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Portugal. Deze erkenning onder toezicht van de NBB is
onderworpen aan strikte eisen.

De lijst van actieve vergunningen van de NBB kan worden geraadpleegd op hun website. Momenteel zijn er in België slechts 19 licenties van dit type.